Právní ustanovení

1. Souhlas s našimi podmínkami

Návštěvou stránky NCC, prohlížením, získáváním nebo dalším využíváním kterékoli ze služeb 

nebo informací, které společnost NCC vytvořila, shromáždila, sestavila nebo jí byly poskytnuty, 

vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami služby. Pokud si nepřejete být našimi 

podmínkami vázáni, je jedinou možností stránku NCC nenavštěvovat a nezobrazovat, ani jinak 

nevyužívat služby NCC. Jste obeznámeni, srozuměni a souhlasíte s tím, že tyto podmínky 

představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi a NCC a že používáním stránky NCC 

vyjadřujete s touto dohodou naprostý souhlas.

 

2. Poskytování služeb

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost NCC je oprávněna změnit, zlepšit nebo ukončit 

poskytování kterékoli ze svých služeb, výhradně dle vlastního uvážení a bez předchozího 

upozornění, a to i v případě, že Vám na základě výše uvedeného postupu může být odepřen 

přístup k informacím uvedeným na stránce. Dále jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost 

NCC je oprávněna poskytovat Vám služby prostřednictvím dceřiných společností nebo 

přidružených subjektů.

 

3. Práva duševního vlastnictví

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že stránka NCC může obsahovat chráněné a důvěrné 

informace, včetně ochranných známek, značek služeb a patentů, na něž se vztahují zákony 

a mezinárodní smlouvy na ochranu práv duševního vlastnictví. NCC Vám tímto uděluje 

oprávnění k prohlížení a pořízení jedné kopie části obsahu stránky pro off-line, osobní 

a nekomerční použití. Je zakázáno prodávat, reprodukovat a distribuovat obsah naší stránky bez 

písemného souhlasu. Ochranné známky, značky služeb a loga třetích stran jsou majetkem jejich 

příslušných vlastníků. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

 

4. Poskytnutý obsah

Poskytujete-li společnosti NCC vlastní obsah, udělujete tím současně společnosti NCC 

neodvolatelné, geograficky neomezené a bezplatné oprávnění publikovat, zobrazovat, upravovat, 

distribuovat a slučovat Váš obsah v celosvětovém měřítku. Tímto potvrzujete a zaručujete se za 

to, že disponujete patřičným oprávněním výše zmíněnou licenci společnosti NCC udělit.

 

5. Ukončení dohody

Podmínky této dohody platí po dobu neurčitou, dokud dohodu některá ze stran bez předchozího 

upozornění, kdykoli a z jakéhokoli důvodu neukončí. Ukončení této dohody se nedotýká těch 

ustanovení, která mají trvat i po jejím ukončení.

 

6. Vyloučení záruky

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že stránku NCC používáte zcela na vlastní nebezpečí a že naše 

služby poskytujeme „tak, jak jsou“ a „dle dostupnosti“. Společnost NCC neposkytuje žádnou 

výslovnou ani implicitní záruku, souhlas ani prohlášení ve vztahu k provozování stránky NCC 

nebo k poskytovaným informacím, obsahu, materiálům či produktům. Vyloučení záruky se 

vztahuje zejména, nikoliv však výhradně, na implicitní záruku obchodní využitelnosti 

a vhodnosti k určitému účelu, na neporušování práv, na záruku týkající se nepřerušeného nebo 

bezchybného přístupu ke službě nebo jejího používání, jakož i na odstranění případných poruch 

služby.

 

7. Omezení odpovědnosti

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost NCC a případně její dceřiné společnosti či 

přidružené subjekty v žádném případě neodpovídají za přímou, nepřímou, nahodilou, následnou 

ani exemplární náhradu škody. Omezení odpovědnosti se týká zejména, nikoliv však výhradně, 

náhrady za: ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti, poškození obchodní pověsti nebo dobrého 

jména, ztrátu programů nebo informací nebo náhrady za jiné nehmotné ztráty způsobené 

použitím nebo nemožností použít služby či informace, odstraněním nebo poškozením obsahu či 

informací nebo neuložením obsahu či informací. Výše uvedené omezení platí bez ohledu na to, 

zda si společnost NCC byla nebo si mohla být možné škody vědoma. V jurisdikci, která 

vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následnou či nahodilou škodu neumožňuje, se 

odpovědnost společnosti NCC omezuje v nejvyšším možném rozsahu přípustném příslušnými 

právními předpisy.

 

8. Externí obsah

Webová stránka NCC může obsahovat odkazy na obsah, reklamu nebo webové stránky třetích 

stran. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost NCC nenese za reklamy, produkty nebo 

prostředky, které z takového zdroje nebo webové stránky pocházejí, žádnou odpovědnost ani se 

s nimi nikterak neztotožňuje.

 

9. Soudní pravomoc

Jste výslovně srozuměni a souhlasíte s tím, že řešení veškerých právních záležitostí, které z této 

dohody nebo ve vztahu k používání stránky NCC z Vaší strany vyplynou, bude předloženo do 

osobní a výlučné pravomoci soudů země, státu, provincie nebo teritoria toliko dle rozhodnutí 

společnosti NCC. Pokud k tomu příslušný soud rozhodne o neplatnosti některého této dohody,

bude takové ustanovení z podmínek vyjmuto, aniž by tím byla dotčena platnost

zbývajících ustanovení podmínek.

 

10. Úplnost dohody

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že výše uvedené podmínky představují úplné znění rámcové 

dohody uzavřené mezi Vámi a společností NCC. Používání, nákup nebo získávání jiných služeb, 

přidružených služeb nebo obsahu či materiálu třetí strany může podléhat dalším podmínkám.

 

11. Změna podmínek

Společnost NCC si vyhrazuje právo tyto podmínky průběžně měnit, a to dle vlastního uvážení 

a bez předchozího upozornění. Změny podmínek nabývají účinnosti k datu zveřejnění a dalším 

používáním stránek NCC po jakékoliv takové změně vyjadřujete souhlas být změněnými 

podmínkami vázáni.